Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Keplin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 19.6.2018.pdf


Keski-Pohjanmaan Liikunta ry

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA
Hyväksytty Keplin hallituksessa 8.11.2016 ja täydennetty 14.6.2018 Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian osalta.SISÄLTÖ:
1. Yhdenvertaisuussuunnitelman perustelut
2. Nykytilan kartoitus
3. Keplin toiminta
3.1 Viestintä
3.2 Esteettömyys ja saavutettavuus
3.3. Osallistuminen ja vaikuttaminen
3.4 Koulutus
3.5. Urheilutoiminta/tapahtumat
3.6. Kepli työnantajana
4. Kehittämistoimenpiteet

LIITE Yhdenvertaisuussuunnittelun toteutus

1. Yhdenvertaisuussuunnitelman perustelut

Keplin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman perustana on

 • Yhdistyslaki, mm. 3. luku jäsenyys, 4. luku päätösvalta ja 5. päätöksenteko
 • Keplin olemassa olevat säännöt, joiden uudistuksessa huomioitu myös tämä kokonaisuus
 • Keplin ehdollepanotoimikunnan ohjesääntö
 • Reilun Pelin periaate jokaisen tasavertaisesta mahdollisuudesta liikuntaan ja urheiluun sekä lainsäädännön mm. yhdenvertaisuuslain 1325/2014, tasa-arvolain 1329/2014 sekä liikuntalain 390/2015 velvoitteet.

Suunnitelma tullaan huomiomaan jatkossa Keplin varsinaisen toiminnan suunnittelussa ja henkilöstön toimintakäsikirjassa.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja - perusoikeudet kuuluvat kaikille.

Yhdenvertaisuussuunnittelu

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Edistämisvelvollisuus koskee kaikkia laissa mainittuja syrjintäperusteita. Lain mukaan viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämistä koskevista toimenpiteistä (yhdenvertaisuussuunnitelma). Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan tehdä erillisenä tai osana jotain muuta suunnitelmaa kuten esimerkiksi henkilöstösuunnitelmaa, tasa-arvosuunnitelmaa, opetussuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa.

Mikä on syrjintää?

Syrjinnän kielto on keskeinen osa suomalaista lainsäädäntöä. Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhden-vertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla.

2. Nykytilan kartoitus

Tietoa koottiin kirjaamalla ylös

 • Keplin nykytila: avoin kysely 20.9.-25.10.2016 hallitukselle, henkilöstölle ja kouluttajille.
 • jo toteutetut yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät toimenpiteet sekä
 • henkilöstön ja sidosryhmien sitoutuminen ja suhtautuminen aihekokonaisuuteen.

Toteutettiin henkilöstölle, hallitukselle ja kouluttajille erillinen yhdenvertaisuuskysely. Lisäksi suunnitelmasta keskusteltiin henkilöstön toimistopalavereissa sekä kahdesti järjestön hallituksessa.
Suunnitelman teossa sekä käytäntöön viennissä on taustamateriaalina käytetty mm. sivustoa http://www.sport.fi/arvot-ja-vastuullisuus/tyokalut-ja-materiaalit.

Sisältötyön osalta on hyödynnetty materiaaleja:

 • Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas: "Kop Kop – pääsenkö sisään" sekä
 • Reilun pelin opas: "Pitääkö tätäkin miettiä"

3. Keplin toiminta

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat yksi Keplin toiminnan keskeisiä arvoperusteita. Näiden sisällöt käsitetään koskemaan sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista yhdenvertaisuutta.

Haluamme luoda sallivaa asenneilmastoa sekä käytännön toimintaa, joka tukee mm. erilaisuuksien kohtaamista.
Yhdenvertaisuus huomioidaan osana Keplin vuonna 2014 hyväksyttyä ”Liikuntaa yhdessä läpi elämän” –strategian toimeenpanoa ja vuosittaisen toimintasuunnitelman laadinnassa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat sisäänrakennettu arvo toiminnassamme, jota edellytämme jäseniltämme, kumppaneiltamme sekä sidosryhmiltämme. Toimintamme toteuttaa kaikilta osin strategian arjen tavoitetta ” Kepli – liikuntaa yhdessä läpi elämän” .

Keplin henkilöstöpolitiikassa ja työnantajan roolissa luonnollisesti noudatetaan Keplin hallituksen hyväksymää johtosääntöä ja linjauksia yhdenvertaisuus arvopohjana. Keplin johtamaan ja koordinoimaan toimintaan osallistuvia seuroja, kumppaneita, kouluttajia, valmentajia ja ohjaajia kohdellaan lähtökohtaisesti yhdenvertaisesti.

3.1 Viestintä

 • Ulkoisessa viestinnässä (sisältö ja kuvitus) yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat luonteva osa jokapäiväistä toimintaa: mitään hyljeksimättä, turhaa korostamatta ja moniarvoisuutta vaalien.
 • Viestinnällä pyritään tavoittamaan kaikki kohderyhmät tasapuolisesti, mm. käyttäen monia viestintäkanavia esim. s-posti, uutiskirje, nettisivut, esitteet, mainokset, julkaisut, some, tiedotteet ja lehti-ilmoitukset
 • Tapahtumien puhujien ja esiintyjien valinta, mutta toimitaan kuitenkin asiaosaaminen edellä
 • Yhdenvertaisen ilmapiirin luominen, kielenkäyttö (some -kanavat)
 • Lähtökohtana halu palvella asiakkaita myös toisella kotimaisella ja urheilun kv-kielellä englanniksi.
 • Jokaiselle löytyy viestinnässä aina jotain parannettavaa

3.2 Esteettömyys ja saavutettavuus

 • Keplin uusiin toimitiloihin pääsy on joillekin asiakkaille haasteellista. Kohtaamisia voidaan järjestää muuallakin kuin omissa tiloissa huomioiden ulkopuolisten tilojen esteettömyys.
 • Asenteet ovat avoimet ja ilmapiiri on myönteinen sekä erilaisuus hyväksyttyä.
 • Kyselyn vastauksissa oli maininta syrjivästä kielenkäytöstä tai vastaavasta. Laaditaan henkilökunnalle ja kouluttajille ohjeistus yhdenvertaisesta kohtaamisesta.
 • Palveluja kaikille ja tarvittavilla kielillä (Palveluja kaikille -periaate)
 • Keplin toiminta on lähtökohtaisesti avointa ja siitä viestitään
 • Ohjaamme jäseniämme (viestinnän ja koulutuksen kautta) toimimaan niin, ettei heidän toiminnassa tapahdu harrastajan/urheilijan syrjintää missään tilanteissa

3.3. Osallistuminen ja vaikuttaminen

 • Hallituksen kokoonpanossa huomioidaan monipuolinen liikuntakulttuurin hallinta sekä mm. sukupuoli, lajikirjo ja alueellinen kattavuus. Ehdokasasettelu ja valinta ovat avointa.
 • Hallituksen kokouksista ja päätöksistä tiedotetaan avoimesti
 • Luodaan yhteisiä kohtaamisen paikkoja
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen on jokaisen Kepli-yhteisössä toimivan arjen työtä

3.4 Koulutus

 • Koulutukset ovat avoimia kaikille halukkaille. Niistä viestitään yhdenvertaisesti kaikille oletetuille sidosryhmille. Niiden hinnoittelu on edullinen.
 • Koulutuksia muokataan tarpeiden mukaisiksi. Koulutusta on tarvittaessa tarjolla myös muilla kielillä.
 • Koulutuksen oheismateriaalit tarvittaessa myös ruotsin- tai englannin kielellä. Valtakunnallisten toimijoiden kuten Valo/OK:n, KKI-ohjelman, Liikkuvan Koulu-ohjelman kiinnitettävä asiaan erityistä huomiota.
 • Kouluttajavalintoihin vaikuttaa kouluttajan taidot ko. koulutustehtävään.
 • Koulutusten palautekyselyyn lisätään yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvä kokonaisuus.

3.5. Urheilutoiminta/tapahtumat

 • Lasten leirit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille mm. eritysryhmille. Tapahtumista viestitään tasapuolisesti ja osallistujien eritystarpeet eivät estä toivottavasti kenenkään osallistumista.
  Tapahtumissa pyritään löytämään räätälöityjä ratkaisuja.
 • Hallinto- ja käytännön toiminta ovat näiden arvojen mukaista
 • Isot liikuntatapahtumat, kampanjat ja kiertueet mahdollisuuksien mukaan molemmilla kotimaisilla kielillä: tapahtuman kuulutukset, materiaalit, ilmoitukset, ohjeistukset sekä palautteet.

3.6. Kepli työnantajana

 • Kepli koetaan haluttuna, reiluna ja modernina sekä tasa-arvoisena työnantajana
 • Osallisuuteen ja viestintään liittyvät kysymykset aiemmissa kohdissa koskevat sekä ulkoista että sisäistä toimintaa

4. Kehittämistoimenpiteet

Tavoitteet

Toimenpiteet

Aikataulu

Vastuuhenkilöt

Seuranta

Yhdenvertaisuus Kepli-strategiaan

Yhdenvertaisuus kirjataan strategiaan

Osana strategiatyötä

ja toiminnan suunnittelua

Aluejohtaja, hallitus, toimisto

Kirjattu Kepli-strategiaan

ja toimintasuunnitelmaan

Hallituksen ja henkilöstön kohtaaminen

Säännölliset yhteiset tilaisuudet

Vuosittain yhteinen tilaisuus

Aluejohtaja

Kohtaamisen toteutuminen

Hallitusten kokoukset ja päätökset julkisiksi

Esityslistat ja päätökset julkisiksi

Kokousten alla ja jälkeen

Aluejohtaja

Aineistot/tiedot kaikkien helposti saatavilla

Kouluttajaohjeistus

Ohjeistus kouluttajille tämän suunnitelman mukaisesta toiminnasta (myös henkilökunnan ohjeeksi)

Kevät 2017 työstö, kouluttajien perehdytys alkukesä 2017

Koulutuspäällikkö, työryhmä

Kouluttajat perehdytetty, käytössä uusien kouluttajien tullessa, palautekysely

Yhdenvertaisuudesta viestiminen

Seurakoulutuksissa ja -kohtaamisissa teeman esiin nostaminen/esillä pitäminen

Ympäri vuoden

Hallitus, henkilöstö, kouluttajat ja kumppanit

Todennetaan vuoden lopulla onko tapahtunut

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo käytäntöön

Maahanmuuttajien integrointi liikuntaan

osana kotoutumista

Toiminnan osaksi ja kehityskeskustelujen sisältöihin

”Huoneentaulun laadinta”

Teemana esim. seuramentor-koulutuksissa, valmentajien kohtaamisissa ja urheiluakatemian arjessa sekä Keplin tapahtumissa

2017

kevät 2017

2017-18

Henkilöstö ja hallitus

Toimistopalaveri

Hankekoordinaattori

Urheiluakatemian

koordinaattori

Tapahtumavastaavat

Palautteet

Huoneentaulu käytössä

Toteutuneet koulutukset ja seurakohtaamiset

Akatemiavalmennuksen toimenpiteet

Markkinointisuunnitelmat

Maahanmuuttajien määrä tapahtumissa


LIITE

Yhdenvertaisuussuunnittelun toteutus

Vastuut

o työstäneet ja kirjoittaneet aluejohtaja
o käsitelty kahdessa henkilökunnan toimistopalaverissa sekä kahdessa hallituksen kokouksessa
o palautteiden pohjalta tehty korjaukset/täydennykset
o lopullisesti suunnitelman hyväksytty Keplin hallituksessa 8.11.2016
o toteutus aikataulun mukaisesti ja seuranta suunnitellusti
o päivitys vuosittain
o myöhemmin kysely, jossa kerätään tietoa toimenpiteiden vaikutuksista.
- harkitaan seurakyselyn toteuttamistapaa ja ajoitusta vuoden 2017 lopussa.

Aikataulutus
o Syyskuu 2016 – työ käynnistettiin + alustava kartoitus Keplin tilanteesta (pohdintaa, keskusteluja, kommentteja)
o Lokakuu 2016 - Yhdenvertaisuus ja tasa-arvokysely Keplin toimistolle, hallitukselle ja oto. kouluttajille
o Marraskuu 2016 - Kyselyn ja muun aineiston pohjalta henkilöstöpalaveri, yhteenveto ja suunnitelman kirjoittaminen
o Marraskuu 2016 - Keplin toimistopalaveri ja hallitus. Hyväksytään Keplin hallituksessa 30.11. mennessä.
o Marraskuu 2016 – tarkastellaan vuoden 2017 toimintaa, huomiot + kirjaukset tarvittaessa toimintasuunnitelmaa

 • Vuosi 2017 tarvittaessa uusi kysely laajemmalle joukolle (jäsenistö, kunnat ja yhteistyötahot
Osallistaminen ja sitouttaminen. Huoneentaulu valmis 30.6.2017 mennessä.

o Nykytilan kartoituksessa on henkilökunnalle ja hallitukselle toteutettu yhdenvertaisuus ja tasa-arvokysely sekä henkilöstön kanssa käydyt muut keskustelut. Tuloksia on hyödynnetty ja huomioitu suunnitelman teossa.

Viestintä

o Suunnitelma sekä sen aiheuttamat toimenpiteet, muutokset yms. esitellään Keplin henkilökunnalle, hallitukselle ja
kouluttajille sekä hyväksynnän jälkeen laajalle yleisölle. Suunnitelma luodaan julkiseksi ja kaikkien saataville.

Suunnitelma osana Liikunnan aluejärjestöjen valtionhakuprosessia. Esitettävä toiminta-avustusten haun yhteydessä OKM:lle 30.11. mennessä

o Toimenpiteistä viestitään niitä suunniteltaessa ja toimeenpantaessa.


LIITE (täydennetty 14.6.2018)
Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian arvoperustan lähtökohtana on urheilijakeskeisyys. Arvoihimme kuuluvat eettisyys, kunnioitus, vastuullisuus, rehellisyys ja yhdenvertaisuus.

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemiassa tulee olla koko urheilijanpolun aikana turvallinen harjoittelu- ja kasvuympäristö kaikille akatemialaisille sekä toiminnassa mukana oleville valmentajille ja muulle yhteisölle.

Tarjoamme molemmille sukupuolille tasa-arvoiset mahdollisuudet oman uran kehittämiselle. Lajeja ja valmennusta järjestetään sukupuolesta riippumatta. Keski-Pohjanmaan urheiluakatemiassa kaikkia oppilaitoksia kohdella tasapuolisesti.

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia ei salli epäasiallista kohtelua harjoituksissa, pukuhuoneessa eikä kisamatkoilla. Epäasiallista käyttäytymistä ei sallita valmentajilta eikä urheilijoilta. Epäasiallinen kohtelu on vaaraksi terveydelle, opiskelulle sekä harjoittelulle.

Epäasiallista käyttäytymistä ei ole mm.

Valmentajan urheilijalle antamat normaalit ohjeet.
Perusteltu kurinpidollinen toimenpide.
Ongelmien läpikäynti keskustellen.

Epäasiallinen käyttäytyminen on yleisen hyvän tavan- tai lainvastaista käyttäytymistä toisia kohtaan. Se on järjestelmällistä, jatkuvaa tai kertaluontoista toista alistavaa toimintaa joko tekona tai laiminlyöntinä.
Se voi olla mm.
Toistuvaa henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden, tai yksityiselämän mustamaalausta.
Harjoitusyhteisön ulkopuolelle jättämistä.
Huutamista, haukkumista, nimittelyä tai naurunalaiseksi saattamista.
Fyysistä tai henkistä väkivaltaa tai sillä uhkailua.
Epäasiallista aseman väärinkäyttöä.
Seksuaalista häirintää.

Syrjintä rodun, kansalaisuuden tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan tai vamman, uskonnon tai yhteiskunnallisen mielipiteen vuoksi laissa kielletty.

Toimintaohje epäasiallisen kohtelun varalle:
Ilmoita asiasta heti koordinaattorille tai oppilaitoksesi henkilökunnan edustajille.
Kirjaa muistiin tapahtuma-aika ja tapahtumapaikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä.

Tätä suunnitelmaa toteutetaan mm. Järjestämällä luentoja valmentajille, urheilijoille ja seuroille.

Tämä suunnitelma on jokaisen Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian toimijan luettava ja hyväksyttävä.

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian johtoryhmä ja Keplin hallitus ovat käsitelleet ja hyväksyneet tämän suunnitelman 14.6. ja 19.6.2018 pidetyissä kokouksissaan.


   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Elokuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat