Classmates

Koulutukset liikkuville kouluille

Liikkuva koulu -työpajat

Uutta buugia Liikkuva koulu -toimintaan -työpaja

Uusi työpaja pureutuu juuri teidän koulunne liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuvan koulun buustaajana. Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Työpaja on pääosin toiminnallinen. Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello.

Tämä työpaja on maksuton vuoden 2021 loppuun saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Liikunnan aluejärjestöjen liikkumisen edistämistyötä.

Liikkuva koulu -työpaja – liikunta kouluyhteisön tukena (2–3 h)

Työpaja haastaa koko työyhteisöä tarkastelemaan koulupäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia niin oppilaiden kuin henkilökunnankin osalta. Työpajassa työstetään ja sovitaan koulukohtaisista toimenpiteistä. Koko työyhteisölle tarkoitettu työpaja voidaan toteuttaa 2–3 tuntisena esimerkiksi yhteissuunnitteluajalla tai veso-koulutuksena. Työpajan toteutus räätälöidään aina koulukohtaisesti. Työtavat ovat osallistavia ja keskusteluttavia. Nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle. Jokainen koulutukseen osallistuja pääsee osaltaan vaikuttamaan yhteisiin valintoihin.

Työpajan teemat:

· Koulukohtainen kehittämistyö

· Koulupäivän liikunnallistamisen keinot

· Henkilökunnan osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa

· Liikunnan ja oppimisen välinen yhteys

· Henkilökunnan liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen

Hinta 2t (1-2 teemaa) 300€

Hinta 3-4t (2-4 teemaa) 450€

Toiminnallisen oppimisen koulutukset

Alakoulun toiminnallinen oppiminen

Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapsille oppimisen välineitä. Toiminnallisuutta voidaan hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki rauhoittaa, auttaa keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. Liikunnan positiivinen vaikutus oppimisen edistäjänä on todettu monissa eri tutkimuksissa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen, hyvinvointiin sekä oppimiseen.

Koulutuksen teemat:

• Liikunnan vaikutukset oppimiseen, opetussuunnitelmat käytännössä ja fyysisen aktiivisuuden suositukset

• Toiminnallisuus oppiaineissa

• Välipalaliikunta ja taukoliikunta

• Toiminnallinen oppimisympäristö

• Liikunnallisen teemapäivän (esim. matematiikka) ideointi

Koulutuksen kohderyhmänä ovat esiopettajat, alakoulun opettajat, avustajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat.

3-4h

Yläkoulun toiminnallinen oppiminen

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen yläkoulun arjessa. Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat oppimisen välineitä, joita voidaan hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen, hyvinvointiin sekä oppimiseen.

Koulutuksen teemat:

• Liikunta ja oppiminen

• Toiminnallisuus ja taukoliikunta

• Ideoita toiminnallisen oppimisen toteutukseen

• Koulupäivän rakenteen muokkaaminen aktiivisuutta lisääväksi

3h

Toiminnallisen oppimisen työpajat

Työpajoissa saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi- ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille.

Hinta 2t (1-2 teemaa) 300€

Hinta 3-4t (2-4 teemaa) 450€

Aktivoiva oppimisympäristö

Toiminnallisessa oppimisessa voidaan hyödyntää erilaisia lattiaan tai maahan teipattuja tai maalatuja kuvioita. Työpajassa tutustut harjoitusten kautta muutamiin erilaisiin kuvioihin ja

saat ideoita, kuinka hyödyntää niitä opetuksessa. Työpajassa ideoidaan myös oman koulun teippauksia ja maalauksia.

Toiminnallisuus tavaksi

Toiminnallinen oppiminen ei ole mitään erityisiä temppuja tai irrallisia harjoitteita keskellä koulupäivää, vaan yksi pedagogisista valinnoista ja työtavoista, joilla saadaan lisättyä liikettä ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivään. Työpajassa saat vinkkejä, kuinka lisätä liikettä omaan luokkaan luokkarutiineiden, toiminnallisten työtapojen sekä taukoliikunnan avulla.

Materiaaleista on moneksi

Työpajassa tutustut erilaisiin valmiisiin sekä itse tehtäviin toiminnallisiin materiaaleihin ja saat vinkkejä kuinka erilaisia materiaaleja voi hyödyntää toiminnallisissa menetelmissä oppitunneilla. Työpajassa askarrellaan jokin toiminnallisessa oppimisessa hyödynnettävä materiaali, jonka osallistuja saa itselleen työhön mukaan.

Jonot mataliksi

Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista.

Jonot mataliksi -teemat:

1 teema / 1,5h
200€
2 teemaa / 2,5h
300€

Välkkäri – välituntiohjaajakoulutus lapsille ja nuorille

Välkkäri-koulutus on tarkoitettu liikunnasta kiinnostuneille 4.–9. luokkalaisille. Koulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia toimia oman koulunsa välitunneilla liikuntaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa ja liikutaan paljon itsekin. Osallistujamateriaali sisältää paljon käytännön vinkkejä välituntiliikuntaan.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: välituntiliikunnan erityispiirteet, unelmien välitunti, liikuntatuokion mallileikkejä ja -pelejä, vihjeitä välituntileikkien ja -pelien ohjaamiseen ja Välkkäritoiminnan käynnistäminen koulussa

3h
300€

Koulutukset oppilaille

Iloa ja liikettä! Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutukset

Lasten Liikkeen tavoite on lisätä kaikkien lasten mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen liikunta- ja harrastustoimintaan. Lasten Liike -koulutukset auttavat kyseisen tavoitteen toteutumista antamalla ohjaajille monipuolista tietoa ja työkaluja ohjaamisen tueksi.

Ohjaaja saa koulutuksesta erinomaiset perustiedot ja runsaasti käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Koulutuksessa annetaan myös vinkkejä lasten sosiaalisten-, tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen.

Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutus aloitteleville

Ohjaaja saa Lasten Liike -koulutuksesta erinomaiset perustiedot ja runsaasti käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Koulutuksessa annetaan myös vinkkejä lasten sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen.

Hinta 30€/hlö,
kysy tarjous isommalle ryhmälle

Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutus kokeneille

Ohjaaja saa Lasten Liike -koulutuksesta käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Koulutuksesta saa myös vinkkejä lasten sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen. Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana koulutustehtäviä.

Hinta 20€/hlö,
kysy tarjous isommalle ryhmälle

Koulutukset Liikkuville oppilaitoksille

Uutta buugia Liikkuva opiskelu -toimintaan

Työpaja on suunniteltu lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille. Liikkuva opiskelu -työpajassa käydään läpi Liikkuva opiskelu -ohjelmaa, esimerkkejä muissa oppilaitoksissa hyviksi todetuista käytänteistä ja suunnitellaan oman oppilaitoksen Liikkuva opiskelu -toimintaa.

Työpaja on maksuton vuoden 2021 loppuun saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Liikunnan aluejärjestöjen liikkumisen edistämistyötä.

Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen sparraus

Kepli tukee kaikkia Liikkuva opiskelu -oppilaitoksia maksuttomalla sparrauksella. Sparraaja tukee esimerkiksi hakemusten työstössä, toiminnan käynnistämisessä sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja malleja. Sparraukseen kuuluu alkutilanteen kartoitus sekä 1–3 käyntiä. Sparraaja voi olla koulukohtainen tai hankekohtainen.

Sparraus on maksuton vuoden 2021 loppuun saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Liikunnan aluejärjestöjen liikkumisen edistämistyötä.

Tauoilla energiaa opiskeluun

Koulutuksen tavoitteena on miettiä, mitä hyötyä tauottamisesta on opiskelupäivän aikana sekä miten se vaikuttaa oppimiseen (opintomenestykseen), vireystilaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Keskeinen tavoite on antaa runsaasti vinkkejä ja ideoita fyysisesti aktiivisemman opiskelupäivän tiimoilta.

Koulutuksen voi toteuttaa sekä etä- että lähikoulutuksena. Koulutus on pääosin toiminnallinen. Koulutuksen kesto on kaksi (2) tuntia.

Koulutuksen rakenne:

  • Perustelua istumisen katkaisemiselle

  • Istumisen katkaisemisen/tauottamisen vaikutukset oppimiseen ja vireystilaan

  • Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö

  • Runsaasti ideoita, vinkkejä ja linkkejä käytännön toteutukseen

2h
250€

Liikkuva opiskelu -työpaja

Työpajassa hyödynnetään työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet oppilaitoksenne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello. Työpaja on pääosin toiminnallinen.

Työpaja on maksuton vuoden 2021 loppuun saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Liikunnan aluejärjestöjen liikkumisen edistämistyötä.

Liikkumista lisäämällä on mahdollista vaikuttaa oppilaitoksen henkilökunnan työhyvinvointiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisyyteen. Päivittäiseen liikkumiseen sitoutuneet työntekijät innostavat esimerkillään myös opiskelijoita liikkumaan.

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat työyhteisöille:

· Tsemppi- ja Tyky-päiviä ja -tuokioita

· Liikunta- ja terveysaiheisia luentoja

· Lajikokeiluja

· Kuntotestauksia ja terveysmittauksia

· Tukea työyhteisön liikuntasuunnitelman laatimiseen

· Liikuntatapahtumien suunnittelun ja toteutuksen apua

Kysy tarjous

Työyhteisöjen liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Koulutukset opiskelijoille

Koulutukset Liikkuville oppilaitoksille

Liikuntatutor-koulutus

Opiskelijat ovat keskeinen voimavara Liikkuva opiskelu -toimenpiteiden toteutuksessa. Liikuntatutor-koulutuksessa opiskelijat saavat tietoja ja taitoja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan aktivointiin.

3h
350€

Taking Notes

Ajankohtaista