top of page
Rope Workout

Hankkeet

nainkehitammetoimintaamme_pieni.jpg

Avoimet ovet-hanke

Avoimet ovet _ PK-logo-vaaka-vari-web.png

Hankkeen tavoitteena on antaa eväitä urheiluseuroille vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamiseen. Ajatuksena on, että vammaisurheilun ja erityisliikunnan osaamista olisi yksittäisten ruohonjuuritason seurojen ja Paralympiakomitean lisäksi yhä enemmän myös muilla urheilun ja liikunnan toimintakentän alueilla.

Avoimet ovet -hankkeen osa-alueet:  

 1. Lähtötilanteen kartoitus urheiluseuroille ja toimintarajoitteisille henkilöille lähetettävien kyselyjen avulla.

 2. Avoimet ovet -verkkosivustolle on koottu helposti löydettävään ja hyödynnettävään muotoon urheiluseuroille suunnatut hyvät käytännöt, tukimuodot, materiaalit, neuvonta ja koulutustarjonta.

 3. Avoimet ovet -kehittämisohjelma, jonka pohjana on hankkeen pilottiseurojen läpikäymä kehittämisprosessi. Prosessin tavoitteena on, että vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville liikkujille suunnattu toiminta saadaan seuran rakenteisiin, jotta toiminta ei pääty esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa. Hankkeen aikana julkaistaan myös Avoimet ovet -seurakäsikirja.

Yksi hankkeen tavoitteista on muodostaa toimivia alueellisia verkostoja, jotka edistävät vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mukaan tuloa seuratoimintaan. Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa.

Hanke toteutetaan yhdessä Paralympiakomitean, 11 Liikunnan aluejärjestön sekä lajiliittojen ja pilottiseurojen kanssa.

Keplin alueen pilottiseuroina ovat: GBK Tigers, Aerodance Himanka, Nivalan Saukot sekä Kokkola Golf.

Lisätietoja: Eeva-Maria Fränti 0440916074, eeva-maria.franti(a)kepli.fi

Father and Daughter

Rive -hanke

Rive -hankelogo pieni.jpg

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

Hankkeen tavoitteet:

 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen

 • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta

 • Hyvien käytänteiden kerääminen

 • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää

 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan

 •  Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja mukana hanketta toteuttavat yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Pohjos-Savon Liikunta ry.

 • Tähän hankkeeseen olemme saaneet tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 • Rive-hanke on päättynyt kesällä 2023.

Lisää liikettä
-hanke

Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallistasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat -ohjelmakokonaisuuden kehittämistyön eri vaiheissa. Lisäksi edistetään harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Hankekausi on 1.3.2023–29.2.2024. Hanketta hallinnoi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet

Kehittämistyön päämääränä on edistää varhaiskasvatusikäisten fyysisen aktiivisuuden suosituksientoteutumista, vähintään kaksi tuntia varhaiskasvatuspäivän aikana. Tavoitteena on, että yli 90 prosenttia 4–6-vuotiaista lapsista liikkuu suositusten mukaisesti vähintään kolme tuntia päivässä. Tavoitteena on paikallisen edistämisen keinoin saada varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä vakiinnuttamaan liikunnallinen toimintakulttuuri sekä tukea niitä toimintayksiköitä, jotka ovat liikunnallisen toimintakulttuurin muutoksen alkuvaiheessa. Tavoitteena on myös perheiden liikuntatietoisuuden lisääminen ja sen merkityksen informointi lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Aluejärjestöt tukevat kuntia ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä kehittämistyön eri vaiheissa.

 

Kehittämistyön tavoitteina ovat:

• Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelman vakiinnuttaminen ja liikuntamyönteisen   toimintakulttuurin tukeminen sen eri vaiheissa

• Varhaiskasvattajien liikuntaosaamisen lisääminen

• Perheiden liikuntatietoisuuden lisääminen

• Varhaiskasvatusverkostojen kehittäminen -verkostomaisten työtapojen edistäminen alueellisesti ja paikallisesti yli hallintokuntien

 

Lisää liikettä perusopetukseen sekä harrastusmahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteyteen

Kehittämistyön päämääränä on, että jokaiselle oppilaalle mahdollistetaan tunti fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Tavoitteenamme on juurruttaa Liikkuva koulu -kehittämistyötä paikallisesti niin, että hyvin alkanut toiminta jatkuu ja kehittyy edelleen. Lisäksi tuemme Harrastamisen Suomen mallin yhteistyötä eri toimijoiden kesken, moniammatillinen yhteistyö on yksi onnistumisen edellytys. Matalan kynnyksen laadukas harrastustoiminta koulujen iltapäivissä antaa uusia mahdollisuuksia, innostaa mukaan ja kokeilemaan uutta.

 

Tavoitteet peruskouluissa:

• Liikuntaharrastamisen mahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteydessä ja välituntiliikunnan kehittäminen Liikkuva koulu -kehittämistyön juurruttamisen tukeminen, nykytilan arvioinnin hyödyntäminen kehittämistyössä

• Harrastustoiminnan liikunnan laadun kehittäminen ja arvotuksen nostaminen

• Liikkuva koulu -ja harrastusverkostojen kehittäminen
 

Lisää liikettä opiskeluun

Kehittämistyön päämääränä on koordinoida, auttaa ja tukea toimijoita ja opiskelijoita alueellisessa ja paikallisessa Liikkuva opiskelu -kehittämistyössä kohti liikkuvampaa opiskelupäivää. Toimintaa viedään eteenpäin jakamalla hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, lisäämällä toimijoiden osaamista sekä kannustamalla liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämistyössä.

Tavoitteet 2.asteen oppilaitoksissa:

• Liikkuva opiskelu –ohjelman edistäminen ja liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittäminen

• Opiskelijoiden vertaistuen osaamisen lisääminen, oppilaiden osallisuus huomioiden

• Liikkuva opiskelu verkostotyön kehittäminen

 
Alueen yhteyshenkilö: Emilia Hirvi, 0440 916 076 / emilia.hirvi(a)hotmail.com

Lisää liikettä tunnus.jpg
bottom of page